Náš cíl
   Genese
   Historie
   Činnost

   Soutěž:
   Media
   na pomoc
   památkám


PRIX NON PEREANT

Media na pomoc památkám


SOUTĚŽNÍ ŘÁD

I.

PRO BOHEMIA občanské sdružení a Syndikát novinářů ČR vyhlašují neanonymní veřejnou soutěž – PRIX NON PEREANT – s cílem ocenit nejlepší publicistická díla v oboru žurnalistiky, která přispěla k probuzení znalostí a zájmu veřejnosti o kulturní dědictví.

II.

V soutěži se hodnotí původní články, rozhlasové i televizní relace, které byly zveřejněny vždy
od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku.
Původním publicistickým dílem se rozumí to, které bylo zveřejněno poprvé v daném roce.

III.

Soutěž mohou obesílat novináři – jednotlivci – redakce novin a časopisů (s výjimkou odborných), televizní a rozhlasové společnosti soukromé i veřejnoprávní.

IV.

Přihlášená publicistická díla se hodnotí v kategoriích:

  1. tisk – nejlepší článek v denících
  2. televize – nejlepší televizní dokument, či video
  3. rozhlas – nejlepší rozhlasový dokument
  4. publicistika – časopisy, rozhovory a další formy žurnalistiky

V.

Zvláštní kategorii tvoří publicistická díla posluchačů odborného studia kateder FF UK Praha, katedry dokumentární tvorby Akademie múzických umění, nebo díla posluchačů VŠ příbuzných oborů (historie, dějiny umění, architektura ap.). I v tomto případě však platí podmínka zveřejnění daného díla.

VI.

V rámci soutěže probíhají dvě kola.
V prvním kole se hodnotí obsah publicistického díla z odborného kulturněhistorického hlediska.
Ve druhém kole z hlediska nejlepších novinářských dovedností.

VII.

Soutěž řídí direktorium, které tvoří zástupci vyhlašovatelů a to po jednom zástupci. Úlohou direktora je soutěž každoročně vyhlásit, řídit její přípravu, jmenovat porotu a zveřejnit výsledky soutěže.
Členové direktoria jsou „ex offo“ členy poroty.

VIII.

Publicistické počiny hodnotí porota jmenovaná direktoriem.
V jejím čele je předseda volený členy poroty. Porota je povinna se řídit ustanoveními tohoto Soutěžního a Jednacího řádu soutěže.

IX.

Porotu tvoří členové direktoria, historici a teoretici umění, novináři s rozhlasovou, televizní, novinovou a časopiseckou praxí. Členství v porotě (vyjma členů direktoria) je dvouleté, opětovné jmenování je možné. Porota má 9 členů.

X.

Porota hodnotí pouze publicistická díla, která byla doručena ke dni vyhlášenému jako termín ukončení příjmu přihlášek do soutěže, tj. zpravidla do 15. ledna následujícího roku.

XI.

Porota rozhoduje o pořadí publicistických děl na 1. – 3. místě v každé ze čtyř kategorií. Cenu

MOSER

však může obdržet pouze dílo, které se umístilo na 1. místě dané kategorie.
Za jedno publicistické dílo může být považován i seriál nebo jeho část.

XII.

Díla zaslaná do soutěže se vracejí po vyhlášení výsledků pouze v případě, že jejich vrácení si přihlášený vyžádá.

XIII.

Porota může z vlastní iniciativy a na základě vlastních informací ocenit výjimečně i takové publicistické dílo, které nikdo do soutěže nepřihlásil.

XIV.

Organizační, administrativní a technické práce při přípravě uspořádání a vyhodnocení soutěže zajišťuje ředitelka PRO BOHEMIA o. s. Ta rovněž zajišťuje zápisy z jednání poroty včetně organizace průběhu zasedání poroty.

XV.

Články a jiné příspěvky budou zasílány na adresu:

PRO BOHEMIA o. s.
Korunovační 25
170 00 Praha 7
nebo
Syndikát novinářů České republiky,
Senovážné nám. 23,
110 00   Praha 1.

Na obálce bude uveden název soutěže „PAMÁTKY“.

Finanční náklady spojené s pořádáním soutěže budou hrazeny z příspěvků sponzorů.

V Praze dne 15. 3. 2011

Mgr. Naděžda Kalousová
ředitelka
PRO BOHEMIA o. s.
  Adam Černý
syndik
Syndikát novinářů ČRJEDNACÍ ŘÁD POROTY SOUTĚŽE

Čl. 1.

Porota soutěže je orgánem, který hodnotí přihlášená publicistická díla a odpovídá za objektivní hodnocení soutěže. Kterýkoliv člen poroty může navrhnout zařazení do soutěže i díla, která nebyla nikým navržena.

Čl. 2.

Porota má 9 členů a to:
oba členy direktoria, dále po jednom žurnalistovi s praxí v deníku, časopisu, s praxí v rozhlasové a televizní žurnalistice.
Dále jsou členy poroty odborníci historie, historie umění a architektury.
Direktorium může podle vlastní úvahy doplnit tento výčet profesní a změnit počet členů poroty.

Čl. 3.

Porota je jmenována každoročně k vyhodnocení publicistických prací zveřejněných v daném roce.

Čl. 4.

Člen poroty, jehož dílo by bylo do soutěže přihlášeno, se nezúčastní jednání poroty při vyhodnocení práce v té soutěžní kategorii, do níž jeho práce náleží.
Pokud by v tomto případě došlo k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.
Pokud by takovýmto členem byl shodou okolností předseda poroty, rozhoduje v případě rovnosti hlasů hlas nejstaršího ze zbývajících členů poroty.

Čl. 5.

Porota je usnášení schopna za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Rozhoduje se prostou většinou hlasů. Porota rozhodne, zda bude hlasovat tajně nebo veřejně.

Čl. 6.

Členství v porotě je čestné. Vyhlašovatelé soutěže hradí pouze cestovné mimopražským účastníkům, příp. jejich ubytování.

Čl. 7.

Hodnocení publicistických děl každé kategorie probíhá následovně:
každé zaslané dílo obdrží známku 1-5 za obsah z odborného kulturněhistorického hlediska a známku 1-5 za zvládnutí z hlediska novinářské profese.
Do závěrečného hodnocení postupují pouze práce, které obdrží nejvyšší známky, tj. 5 podle obou kategorií.
Z nich porota vybere dílo k ocenění, případně k opakovaným využitím shora uvedeného postupu.

Čl. 8.

Ze zasedání poroty se pořizuje zápis, který zajišťuje ředitelka PRO BOHEMIA o. s. Naděžda Kalousová.

Čl. 9.

Porota musí vyhlásit výsledky soutěže nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

Čl. 10.

Tento jednací řád může porota podrobněji rozpracovat, musí přitom respektovat jeho shora uvedené články. Porota může navrhnout vyhlašovatelům soutěže event. změnu některého z článků. O tomto návrhu rozhodnou vyhlašovatelé soutěže nejpozději do jednoho měsíce před zasedáním poroty. Přijmou-li tento návrh, stává se dodatkem tohoto jednacího řádu a musí být opatřen datovanými podpisy.

Praha, 15. 3. 2011

Mgr. Naděžda Kalousová
ředitelka
PRO BOHEMIA o. s.
  Adam Černý
syndik
Syndikát novinářů ČR

  Členové poroty:
Ing. Petr Masopust (předseda poroty)
Aleš Holub
Mgr. Bohuslav Kameník
Doc. Dr. Jiří Kotalík
PhDr. Helena Pecharová
Ing. Josef Platz
Miloš Šenkýř
Mgr. Jan Tůma
Mgr. Naděžda Kalousová (ředitelka)